Aalbæk Bådelaug


Forside 

Aktivitetskalender

Bestyrelsen

Bliv medlem

Billeder

Gode links

Historie

Jubilærum

Kapsejlads

Kapsejlads resultater

Klubhuset

Køb & salg

Onsdag sejladser

Sidste nyt

Vedtægter

 

 

' 1 Navn og Formål

Foreningens navn er AALBÆK BÅDELAUG, dets bomærke er en grøn vimpel med Kandestedernes båke, sort i hvid cirkel. Laugets formål er at være med til at skabe så gode forhold som mulig for medlemmerne. Dette gælder i særlig grad de prakti­ske forhold på Aalbæk Havn, bl.a. med hensyn til liggepladser til bådene, hvor det er ønskeligt, at hver båd har sin faste plads.

' 2 Medlemmerne

Som aktivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte laugets bestræbelser som angivet i '1. Som passive medlemmer kan optages andre interesserede. Kun aktive medlemmer har stemmeret. Et par, hvor den ene part betaler aktivt og den anden passivt kontingent, har begge stemmeret.

' 3 Bestyrelsen

Bestyrelsen, der består af fem personer valgt blandt de aktive medlemmer, konstituerer sig umiddelbart efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt repræsentant for Bådelauget i havnebestyrelsen.

Efter tur afgår to bestyrelsesmedlemmer i lige år tre i ulige år. Repræsentanten til havnebestyrelsen skal varetage Bådelaugets interesser i Aalbæk Havn af 1991. Bestyrelsen kan efter behov foretage ændringe i sin sammensætning.

' 4 Generalforsamlingen

Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i Januar. Indkaldelse til generalforsamlingen skal elektronisk tilsendes medlemmerne senest 14 dage før mødet Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet. Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan fremlægges på generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Havnebestyrelse medlem beretning.

4. Kassereren aflægger regnskab (regnskabsåret følger kalenderåret).

5 .Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af næste års kontingent.

7. Valg (2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter 1 revisor samt medlemmet til foreningen Aalbæk Havn af 1991).

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 dages varsl enten på begæring af mindst halvdelen af medlemmerne eller af bestyrelsen.

' 5 Afstemning / Ændringer

Ændringer af disse vedtægter kan ske på ordinær

generalforsamlinger, når skriftlig-elektronisk forslag herom er udsendt sammen med dagsordenen. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed undtagen eventuel nedlæggelse af lauget, hvor der kræves to trediedeles majoritet blandt de frem­mødte medlemmer.

Valg til bestyrelsen afgøres efter skriftlig afstemning ved alminde­lig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages bundet omvalg mellem de kandidater, der har fået flest stemmer.

Er der stadig stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Ved fra kan der stemmes ved hjælp af fuldmagt Max 2.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Aalbæk Bådelaug; Stiftet den 5. marts 1976.

Således vedtaget på generalforsamlingen; marts 1997 med ændringer marts 1981, 1989, 1994, og i Januar 1996, 2013, 2016. 2017

Faste Arrangementer:

Standerhejsning:                   Første lørdag i maj.

Sensommertur:                     Anden weekend efter skoleferien.

Standerstrygning:                 Anden lørdag i november.