Aalbæk Bådelaug


Forside

Aktivitetskalender

Bestyrelsen

Bliv medlem

Billeder

Gode links

Historie

Jubilærum

Onsdagsejlads

Kapsejlads resultater

Klubhuset

Køb & salg

Referat

Sidste nyt

Vedtægter

Vedtægter for Aalbæk Bådelaug.

§ 1    Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Aalbæk Bådelaug, bomærket er en grøn vimpel med Kandestedernes båke, sort i hvid cirkel. Foreningen er stiftet 5. marts 1976 og hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

§ 2    Formål:

Aalbæk Bådelaugs formål er at varetage medlemmernes interesser bl. a. ved:              

- at virke for gode liggeforhold for medlemmernes både i havnen.                                                   

- at virke for gode vinteropbevaringsforhold.                                                                                 

- at sørge for gode havne- og klubhusfaciliteter.                                                                           

- at styrke og fremme sammenholdet i klubben.

§ 3   Medlemmer:

Som aktive og passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte Aalbæk Bådelaug.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og formål.

Kun aktive medlemmer har stemmeret, dog hvor et par er aktive og passive medlemmer, har begge stemmeret.

Udmeldelse: Udmeldelse kræver, at den sker skriftlig til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til den 1. januar og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen.

Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens  beslutning herom kræver dog absolut enighed. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4   Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt de aktive medlemmer.

Der vælges desuden 2 suppleanter, der så vidt muligt deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Klubben tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra både kasserer og Formand.

Efter tur afgår og vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 3 i ulige år.

Suppleanterne er på valg hvert år. Der vælges en revisor hvert år.

Bestyrelsen kan efter behov ændre sin sammensætning.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg.

§ 5   Generalforsamlingen:

Aalbæk Bådelaugs højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal elektronisk tilsendes medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan fremlægges på generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent.

2.   Formandens beretning.

3.   Kassereren aflægger regnskab.

4.   Indkomne forslag.

5.   Fastsættelse af næste års kontingent.

6.   Valg (2/3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor).

7.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 dages varsel, enten på begæring af mindst halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen.

§ 6   Afstemning/ændringer:

Ændring af disse vedtægter kan ske på ordinær generalforsamling, når skriftlig elektronisk forslag herom er udsendt sammen med dagsordenen. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtagen eventuel nedlæggelse af Aalbæk Bådelaug, hvor der kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

medlemmer.

Valg til bestyrelsen afgøres efter skriftlig afstemning ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages bundet omvalg mellem de kandidater, der har fået flest stemmer. Er der stadig stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Ved fravær kan der stemmes ved hjælp af fuldmagt (max 2). I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.

Aalbæk Bådelaug, stiftet 5. marts 1976.

Således vedtaget på generalforsamlinger: marts 1997 med ændringer marts 1981, 1989, 1994 og januar 1996, 2013, 2016, 2017, 2019, 2022 og 2023.

Faste arrangementer:

Generalforsamling marts måned.

Standerhejsning 1. lørdag i maj.

Sensommertur 2. week-end efter skoleferien.

Standerstrygning 2. lørdag i november.